Jäsenedut

Laatukehittämisen tarkituslista - neljä ympyrää, jotka muodostavat laatukehittämisen kehän. Ympyröitä leikkaavat jokaista yksi nelikulmio, joissa kuvataan tätä kohtaa kehällä.

Itsearviointi ja vertaisoppimistreffit uudelleenkäyttötoimijoille

Vertaisoppijat ovat toteuttaneet esimerkiksi EFQM Circular Economy Lens -itsearvioinnin ennen vertaisoppimistapaamista.

Itsearvioinnista saatua loppuanalyysia käytetään vertaisoppimisen keskustelun apuna. Vertaisoppimistapaamisessa käydään läpi oman ja keskustelukumppanin itsearvioinnin tulokset vapaasti keskustellen läpi. Kertokaa toisillenne, miksi pisteytitte oman organisaationne niin kuin pisteytitte ja mitä voisi seuraavaksi tehdä, jotta pisteet paranisivat. 

Verkostossa on voimaa, ja itsearvioinnin jälkeisen vertaisoppimisen tarkoitus on vahvistaa omaa ja yhteistä käsitystä organisaationne sekä uudelleenkäyttöalan nykytilasta ja tulevaisuuden visioista. Keskustelun toivotaan herättävän luovia ajatuksia omaan ja yhteiseen käyttöön. Käyttäkää tämä tilaisuus hyväksenne, ja kohdatkaa uteliaasti keskustelukumppanin ajatukset. Vertaisoppimistreffit ovat vapaaehtoinen ja vapaamuotoinen kahden organisaation välinen tapahtuma. 

Luonnonvarasäästöjen laskenta

RENET kerää vuosittain tietoa verkoston jäsenten kautta uudelleenkäyttöön päätyneistä tavaramääristä. Tiedon perusteella kukin jäsenyritys saa laskelman uudelleenkäyttötoimintansa säästämistä luonnonvaroista ja vältetyistä CO2-päästöistä. Lisäksi tietoja käytetään apuna, kun yritetään määrittää Suomessa uudelleenkäyttöön pelastettuja materiaalivirtoja.

Laskennan pohjana käytetään Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kiertotalouslaskentaa, jota on kehitetty jo vuodesta 2008 lähtien. Laskennan pohjana on vertailu vastaavien uusien tuotteiden valmistuksessa kuluviin luonnonvaroihin, jotka säästyvät kun uudelleenkäytön ansiosta ei uutta tavaraa tarvitse valmistaa. 

Jäsen tuottaa vuosittain RENETille tiedon Suomessa uudelleenkäyttöön myymiensä/lahjoittamiensa tuotteiden määrästä ja saa vastineeksi luonnonvarasäästöluvun, joka kertoo organisation työllä säästetyt luonnonvarat raportoituna vuonna. Lisäksi lasketaan uudelleenkäytön avulla vältetyt CO2-päästöt. Lukuja voi käyttää omassa viestinnässään ja jäsenille tarjotaan ympäristösäästölukujen yhteyteen myös yhteistä viestintämateriaalia.

Laskenta tehdään tuoteryhmittäin ja sitä kehitetään jatkossa yhteistyössä jäsenten kanssa. Laskennan tarkkuuteen vaikuttaa paljon se, miten hyvin yrityksen tuoteryhmien sisältö ja tilastointi vastaa laskennan oletuksia. 

Lisätietoja laskennasta: info@renet.fi

Uudelleenkäyttöbarometri

Uudelleenkäyttötoimijat ovat läpi CIRCWASTE-hankkeen viestineet, että tieto omasta alasta ja alan positiivisista yhteiskunnallisista vaikutuksista olisi ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme lobata ja viestiä uudelleenkäytöstä päätöksentekoon ja kuluttajille. Barometri on suunniteltu välineeksi tiedon keruuseen. Se on kysely, joka tulee toistumaan säännöllisesti ja vähitellen se tuottaa tietoa myös alan muutoksista. Kysely itsessään ei kuitenkaan riitä, se on vain työkalu. Tieto ja kokonaiskuva alasta syntyvät vastauksista. Mitä kattavammin jäsenet tai myöhemmin mahdollisesti alan toimijat yleisemminkin barometriin vastaavat, sitä tarkemmaksi kuva muodostuu. Jokainen vastaus on tärkeä. 

Uudelleenkäyttöbarometri luo kokonaisvaltaista kuvaa uudelleenkäyttöalan trendeistä, kehityksestä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. RENET Uudelleenkäyttöverkosto ry kokoaa tietoa yhteen ja julkistaa tilastollisia tuloksia kuvaamaan alan nykytilaa.

Yksittäisen organisaation vastauksia ei julkaista. RENET kokoaa tietoa yhteen ja julkistaa tilastollisia tuloksia kuvaamaan alan nykytilaa verkkosivuillaan.

RENET Uudelleenkäyttöverkosto kokoaa yhteen uudelleenkäyttöalan vastuulliset toimijat.

Uudelleenkäyttöala on keskeinen osa kiertotaloutta ja paitsi toimijoiden, myös yhteiskunnan tavoitteena on uudelleenkäytön nostaminen seuraavalle tasolle. Seuraavalle tasolle pääsemiseksi tarvitaan yhteistyötä ja tietoa.

Uudelleenkäytön tulee tulevaisuudessa olla yhtä saavutettavaa ja toimia yhtä varmasti kuin jätehuolto tällä hetkellä toimii. Uudelleenkäyttö ei voi mennä kiinni kriisiaikoina – jätehuoltokaan ei voi.

Jotta tämä onnistuisi, tarvitsemme:

  • tietoa uudelleenkäytön nykytilasta ja ympäristösäästöpotentiaalista
  • uudelleenkäytölle kunnianhimoiset tavoitteet
  • kattavan, toimintavarman ja asukkaita palvelevan uudelleenkäyttötoimijoiden verkoston
  • laadukkaasti tuotettuja uusia tavaroita, jotka ovat korjattavia sekä päivitettäviä ja säilyttävät uudelleenmyyntiarvonsa pitkään.

Mikä kaikki kuuluu mukaan uudelleenkäyttöön? Jätelaki antaa reunaehdot uudelleenkäytölle ja uudelleenkäytön valmistelulle:   

20) uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu;

21) uudelleenkäytön valmistelulla tarkoitetaan jätteen tarkistamiseksi, puhdistamiseksi tai korjaamiseksi toteutettavaa toimintaa, jolla käytöstä poistettu tuote tai sen osa valmistellaan siten, että se voidaan käyttää uudelleen ilman muuta esikäsittelyä;

Uudelleenkäyttöön kuuluvaksi lasketaan tässä kyselyssä vanhan tavaran kaupan lisäksi kaikki elinkaaren pidentämiseen liittyvät palvelut (korjaus, kunnostus, päivitys sekä uusiotuotteet, jotka on tehty käsityönä tai pienvalmistuksena käytetyistä tavaroista niin, että välissä ei ole kierrätystä materiaaliksi).